MEMÒRIA DESCRIPTIVA

La necessitat de projectar un nou accés es veu com una resposta lògica a la conveniència de separa l'ús congresual d'aquell que determina la inclusió del Palau en el recinte de la Fira. L'organització de l'espai ho permet , però s'ha d'aconseguir emfasitzar aquesta entrada, entre altres raons, perquè es tracta de corregir un hàbit adquirit al llarg de molts anys. Això ens ha fet plantejar un pla quasi vertical, oblic respecte a la façana del carrer Rius i Taulet, que actua com a suport d'informació i alhora, complementat per una marquesina horitzontal que protegeix l'entrada, suggereix la cerimònia d'un ingrés. La mida i la concepció del cobert responen a la missió que se li encomana dintre de la remodelació de l'ús del Palau de Congressos: no es tracta, doncs, només de satisfer el hàbit de provenir d'espais coberts junt a l'entrada d'edificis d'us espacial capaç de modificar un hàbit consolidat al llarg de molt de temps. El criteri fonamental de l'intevernció ha estat el d'actuar a favor de l'edifici, es a dir, treure el màxim partit a allò que la seva estructura anuncia i malauradament la seva ornamentació sovint amaga; àdhuc contradiu. Així, a l'envelliment físic de l'edifici cal afegir l'envelliment visual d'alguns elements de la seva arquitectura. L'orientació general de la proposta serà, per tant, eliminar les tradicions als propis espai, tractant d'emfasitzar allò que es més genuí de la seva arquitectura. Eliminar allò superflu, més vinculat a la moda de fa quaranta anys y mostrar el fonament modern que suporta l'edifici, poden considerar-se els objectius prioritaris, Tot actuant així, es recuperaran la claredat visual dels espai, de manera que l'activitat tornarà a recuperar tot el seu protagonisme. La complexitat que deriva del us congressual no es confondrà més amb el desordre.

REFORMA PALAU DE CONGRESSOS Fira de Barcelona. Barcelona 1994